Thông tin chi tiết:
Bùi Quỳnh Trang
Họ và tên Bùi Quỳnh Trang
Ngày tháng năm sinh 19/10/1990
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Sinh học
Thuộc về bộ phận Môn Sinh học
Điện thoại 0989789000
Email thcshoankiem.edu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách