Cổng thông tin điện tử
 08/01/22  Tin tức - Hoạt động  59
Chủ điểm: Ôn tập và thi học kỳ nghiêm túc; Thực hiện kế hoạch học kỳ II. ổn định nếp dạy - học giữ vững nền nếp học tập - kỷ luật.
 08/01/22  Tin tức - Hoạt động  91
Trọng tâm: Ôn tập và thi học kỳ nghiêm túc; Thực hiện kế hoạch học kỳ II; Ổn định nếp dạy- học giữ vững nền nếp học tập- kỷ luật.
 04/12/21  Hoạt động chuyên môn  51
Chủ điểm: Ôn tập và thi học kỳ nghiêm túc.
 04/12/21  Hoạt động chuyên môn  84
Trọng tâm: Ôn tập và thi học kỳ nghiêm túc.
 09/11/21  Hoạt động chuyên môn  52
Trọng tâm: Đẩy mạnh hoạt động toàn diện; Chào mừng ngày nhà giáo vn 20-11.
 02/10/21  Hoạt động chuyên môn  209
Chủ điểm: Chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô
 02/10/21  Hoạt động chuyên môn  197
Trọng tâm: Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn; Chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô
 02/10/21  Hoạt động chuyên môn  186
Chủ điểm: Truyền thống nhà trường
 02/10/21  Tin tức - Hoạt động  155
Trọng tâm: Ổn định tổ chức, xây dựng các kế hoạch  hoạt động cho tổ, nhóm chuyên môn và các hoạt động toàn diện.