Văn bản liên quan

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Đặc xá.

Luật này quy định về nguyên tắc, thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá; quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá.

Ngày ban hành:
19/11/2018
Ngày hiệu lực:
01/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy; bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Luật này quy định về phòng cháy và chữa cháy.

Ngày ban hành:
29/06/2001
Ngày hiệu lực:
04/10/2001
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Chăn nuôi.Luật này quy định về hoạt động chăn nuôi; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi; quản lý nhà nước về chăn nuôi.

Ngày ban hành:
19/11/2018
Ngày hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Hiến pháp nược Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Công an nhân dân.

Ngày ban hành:
20/11/2018
Ngày hiệu lực:
01/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch: 

Ngày ban hành:
20/05/2018
Ngày hiệu lực:
01/01/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ chủ đề năm 2019 của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ” và “Nam kỉ cương – phát triển” của quận;

Căn cứ kế hoạch số 45/KH-PGDĐT ngày 27/02/2019 về việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành giáo dục và đào tạo quận Hoàn Kiếm năm 2019;

Trường THCS Hoàn Kiếm xây dựng kế hoạch tuyên truyền PBGDPL năm 2019 như sau:

Ngày ban hành:
02/03/2019
Ngày hiệu lực:
02/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực