Văn bản liên quan

Căn cứ chủ đề năm 2019 của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ” và “Nam kỉ cương – phát triển” của quận;

Căn cứ kế hoạch số 45/KH-PGDĐT ngày 27/02/2019 về việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành giáo dục và đào tạo quận Hoàn Kiếm năm 2019;

Trường THCS Hoàn Kiếm xây dựng kế hoạch tuyên truyền PBGDPL năm 2019 như sau:

Ngày ban hành:
02/03/2019
Ngày hiệu lực:
02/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 như sau:

Ngày ban hành:
27/02/2019
Ngày hiệu lực:
27/02/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11.

Ngày ban hành:
19/06/2009
Ngày hiệu lực:
01/01/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 61/2010/QH12 và Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12.

Ngày ban hành:
26/10/2019
Ngày hiệu lực:
01/11/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Luật này quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Ngày ban hành:
13/06/2019
Ngày hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, trục xuất, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, án treo, tha tù trước thời hạn có điều kiện, hình phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định, cấm huy động vốn, biện pháp tư pháp; quyền, nghĩa vụ của người, pháp nhân thương mại chấp hành án hình sự, biện pháp tư pháp; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành án hình sự, biện pháp tư pháp.

Ngày ban hành:
14/06/2019
Ngày hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực