Thực hiện Công văn số 4020/BGDĐT-GDTrH ngày 22/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); tiếp theo Công văn số 2585/SGDĐT-GDTrH ngày 30/8/2022 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023 cấp trung học cơ sở (THCS), Sở GDĐT thông báo kế hoạch kiểm tra các Phòng GDĐT, trường THCS về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023 như sau:

Ngày ban hành:
20/09/2022
Ngày hiệu lực:
20/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023; Quyết định số 2159/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2022 của Bộ GDĐT ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 4020/BGDĐT-GDTrH ngày 22/8/2022 của Bộ GDĐT về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023; Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hà Nội; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp Trung học cơ sở (THCS) năm học 2022-2023 như sau:

Ngày ban hành:
08/09/2022
Ngày hiệu lực:
30/08/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 cấp trung học cơ sở (THCS), Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn định hướng hoạt động chuyên môn các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với lớp 6, 7, tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các lớp 8,9 (có văn bản kèm theo) như sau:

Ngày ban hành:
02/09/2022
Ngày hiệu lực:
31/08/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học.

Ngày ban hành:
08/08/2022
Ngày hiệu lực:
05/08/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được thông tin dư luận xã hội phản ánh như sau: Tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố có hiện tượng giáo viên định hướng cho một số học sinh lớp 9 có kết quả học tập năm học 2021-2022 chưa cao không đăng ký dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông năm học 2022-2023. Về việc này, Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

Ngày ban hành:
20/04/2022
Ngày hiệu lực:
20/04/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hiện nay, tỷ lệ tiêm chủng phòng bệnh COVID-19 đã đạt tỷ lệ bao phủ cao trên phạm vi toàn quốc, tý lệ mắc bệnh nặng và tử vong có liên quan đến COVID-19 liên tục giảm sâu, phần lớn các trường hợp nhiễm SARS- CoV-2 không có biểu hiện triệu chứng, triệu chứng nhẹ. Dịch bệnh COVID-19 hiện vẫn đang được kiểm soát trên cả nước. Thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 nhằm hài hòa giữa việc phát triển kinh tế - xã hội và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tổ chức thực hiện các nội dung dưới đây về điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19, các biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
15/04/2022
Ngày hiệu lực:
15/04/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường: THPT chuyên, THPT công lập, THPT công lập tự chủ tài chính (TCTC), THPT ngoài công lập (sau đây gọi chung là các trường THPT), các trung tâm GDNN-GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuẩn bị và tổ chức triển khai công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023, nội dung cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
12/04/2022
Ngày hiệu lực:
12/04/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch số 353/KH-BGDĐT ngày 29/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thích ứng với tình hình dịch COVID-19, bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng; Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 31/3/2022 của UBND Thành phố về việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Ngày ban hành:
07/04/2022
Ngày hiệu lực:
07/04/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 và thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Trưởng phòng GDĐT quận, huyện, thị xã, Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, Giám đốc trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
06/04/2022
Ngày hiệu lực:
06/04/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 27/12/2021 của UBND Thành phố về công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2022; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND Thành phố về phòng chống dịch thành phố Hà Nội năm 2022; Công văn số 676-CV/BTGTU ngày 12/01/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về phòng, chống dịch bệnh năm 2022; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 19/01/2022 về triển khai thực hiện công tác dân số thành phố Hà Nội năm 2022; Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND Thành phố về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022; Công văn số 892/BGDĐT-GDTC ngày 14/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ em, học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi và cập nhật báo cáo thông tin. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Ngày ban hành:
05/04/2022
Ngày hiệu lực:
05/04/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 976/UBND-KGVX ngày 04/4/2022 của UBND Thành phố về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học trực tiếp, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến UBND các quận, huyện, thị xã; Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã, các trường trực thuộc Sở; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; các trường trung cấp, cao đẳng, học viện liên kết dạy chương trình giáo dục thường xuyên câp trung học phô thông; các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố các nội dung như
sau:

Ngày ban hành:
04/04/2022
Ngày hiệu lực:
04/04/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
04/04/2022
Ngày hiệu lực:
04/04/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực