Văn bản liên quan

Triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chuyên môn bộ môn Lịch sử cấp THCS một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
03/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Nhiệm vụ năm học 2022-2023, Phòng GDĐT quận Hoàn Kiếm hướng dẫn chuyên môn bộ môn Mỹ thuật lớp 8, 9 một số vấn đề như  sau:

Ngày ban hành:
03/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022-2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Hoàn Kiếm hướng dẫn chuyên môn môn Nghệ thuật cấp Trung học cơ sở (THCS) như sau:

Ngày ban hành:
03/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023, Phòng GDĐT quận hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bộ môn Công nghệ năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
03/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận hướng dẫn chuyên môn môn Sinh học cấp THCS một số nội dung như sau:

Ngày ban hành:
03/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để triển khai Nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chuyên môn môn Tin học cấp Trung học cơ sở (THCS) một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
03/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực