Văn bản liên quan

Ban VSTBPN ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2021 với những nội dung như sau:

Ngày ban hành:
05/04/2021
Ngày hiệu lực:
05/04/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND quận xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác Bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ của Phụ nữ quận Hoàn Kiếm năm 2021, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
09/02/2021
Ngày hiệu lực:
09/02/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng GDĐT quận xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới Vì sự tiến bộ của phụ nữ Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm năm 2021 cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
06/04/2021
Ngày hiệu lực:
06/04/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để chủ động công tác phòng, chống Sốt xuất huyết, UBND quận Hoàn Kiếm xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
05/04/2021
Ngày hiệu lực:
05/04/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng GDĐT quận xây dựng kế hoạch phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020-2025, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
28/12/2020
Ngày hiệu lực:
28/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu UBND 18 phường, các phòng, ban, ngành các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
12/03/2021
Ngày hiệu lực:
12/03/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực