Thực hiện Công văn số 3827/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 10/11/2022 của Sở GDĐT Về việc tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022; Phòng GDĐT Hoàn Kiếm đề nghị các trường Mầm non, Tiểu học Trung học cơ sở thuộc quận triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Ngày ban hành:
27/11/2022
Ngày hiệu lực:
14/11/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; Văn bản số 1482/UBND-KGVX ngày 17/5/2022 của UBND thành phố về việc tiếp tục rà soát nhu cầu vốn tín dụng chính sách thực hiện các chương trình cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ. Để tiếp tục cung cấp thông tin các chương trình tín dụng ưu đãi, nắm bắt nhu cầu vay vốn của nhân dân, đảm bảo người dân đủ điều kiện vay vốn và có nhu cầu vay vốn sớm được tiếp cận nguồn vốn của Chính phủ. UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị các đơn vị triển khai các nội dung sau:
 

Ngày ban hành:
05/11/2022
Ngày hiệu lực:
03/11/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm thông báo về việc tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận Hoàn Kiếm năm 2022, cụ thể:

Ngày ban hành:
01/11/2022
Ngày hiệu lực:
28/11/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các nhà trường tham gia đóng góp ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2022 của quận Hoàn Kiếm. Cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
25/10/2022
Ngày hiệu lực:
14/10/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 2599/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội về việc Định hướng hoạt động chuyên môn cấp Trung học cơ sở (THCS) năm học 2022 - 2023; Căn cứ Hướng dẫn số 248/HD-PGDĐT ngày 31/8/2022 của Phòng GDĐT quận Hoàn Kiếm về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 cấp THCS; Phòng GDĐT quận hướng dẫn định hướng hoạt động chuyên môn các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc (có hướng dẫn kèm theo), cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
03/10/2022
Ngày hiệu lực:
31/08/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chuyên môn môn Ngữ văn cấp THCS một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
03/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chuyên môn bộ môn Lịch sử cấp THCS một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
03/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Nhiệm vụ năm học 2022-2023, Phòng GDĐT quận Hoàn Kiếm hướng dẫn chuyên môn bộ môn Mỹ thuật lớp 8, 9 một số vấn đề như  sau:

Ngày ban hành:
03/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022-2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Hoàn Kiếm hướng dẫn chuyên môn môn Nghệ thuật cấp Trung học cơ sở (THCS) như sau:

Ngày ban hành:
03/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023, Phòng GDĐT quận hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bộ môn Công nghệ năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
03/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận hướng dẫn chuyên môn môn Sinh học cấp THCS một số nội dung như sau:

Ngày ban hành:
03/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để triển khai Nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chuyên môn môn Tin học cấp Trung học cơ sở (THCS) một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
03/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực