Thực biện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 và Thông báo số 264/TB-VPCP ngày 09/10/2021 của Văn phòng Chính phủ; các văn bản của Bộ, ban, ngành Trung ương và kết luận chỉ đạo tại Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy ngày 13/10/2021 về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố. Đề bảo đảm mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết, trước hết trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trần triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
13/10/2021
Ngày hiệu lực:
13/10/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến khó lường, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị trường học trực thuộc; Giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; Thủ trưởng các trường có vốn đầu tư nước ngoài; các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài; các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo các tiêu chí, hướng dẫn, quy định của Trung ương, Thành phố, đồng thời chú ý một số điểm như sau:

Ngày ban hành:
27/09/2021
Ngày hiệu lực:
27/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để bảo vệ vững chắc thành quả phòng, chống dịch của Thành phố đã đạt được, đảm bảo cuộc sống an toàn cho  người dân, nhanh chóng khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, đề nghị lãnh đạo, Sở Chỉ huy phòng, chống đại dịch COVID-19 của các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Ngày ban hành:
23/09/2021
Ngày hiệu lực:
23/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học phổ thông chỉ đạo, thực hiện tổ chức dạy theo một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
20/09/2021
Ngày hiệu lực:
20/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu trong năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
20/09/2021
Ngày hiệu lực:
20/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức, người dân trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
20/09/2021
Ngày hiệu lực:
20/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Công văn số 3556/BGDĐT-NGCBQLGD, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc đánh giá, xếp loại giáo viên và CBQL cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm học 2020-2021 theo Chuẩn nghề nghiệp và thực hiện việc đánh giá trên phần mềm TEMIS như sau:

Ngày ban hành:
20/09/2021
Ngày hiệu lực:
20/10/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid[1]19, Thông báo số 240/TB-VPCP ngày 11/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về bảo đảm điều kiện dạy và học phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022, như sau:

Ngày ban hành:
16/09/2021
Ngày hiệu lực:
16/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND Thành phố đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, các đồng chí Bí thư quận, huyện, thị ủy và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
15/09/2021
Ngày hiệu lực:
15/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Trong thời gian chờ HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết, Sở GDĐT đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp quản lý; các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở tạm thời chưa thực hiện thu học phí cho đến khi có hướng dẫn mới.

Ngày ban hành:
10/09/2021
Ngày hiệu lực:
10/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
10/09/2021
Ngày hiệu lực:
10/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2021-2022, trong thời gian chờ phê duyệt tài liệu Giáo dục địa phương thành phố Hà Nội (lớp 6), Sở GDĐT Hà Nội đề nghị phòng GDĐT quận, huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các trường THCS trên địa bàn tiếp tục nghiên cứu nội dung tài liệu “Giáo dục nếp sống Thanh lịch văn minh cho học sinh Hà Nội”, “Lịch sử Hà Nội”, “Địa lí Hà Nội”,…đã được Nhà xuất bản Hà Nội phát hành, xây dựng kế hoạch theo tuần/tháng và tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá nội dung giáo dục địa phương theo quy định phù hợp với điều kiện từng địa phương và các trường THCS.

Ngày ban hành:
08/09/2021
Ngày hiệu lực:
08/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực